MoneyFantastic.de

Pożyczki - Inwestycje - Leasing

Pożyczki studenckie

Pożyczki studenckie

Pożyczki studenckie zostały wprowadzone w 1998 r. z inicjatywy Leszka Balcerowicza, zajmującego wówczas stanowisko Wicepremiera i Ministra Finansów. Głównym ich założeniem było a także nadal jest wyrównanie szans w kwestii dostępu do uczelni wyższych, zwłaszcza dla pochodzących z ubogich rodzin absolwentów szkół średnich, których bardzo często nie było stać nawet na rozpoczęcie studiów a zwłaszcza na ich ukończenie. Wytyczne dotyczące przyznawania kredytu precyzuje Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. 

Słabym punktem tego rozwiązania jest fakt, iż absolwent studiów wchodzi w następny rozdział swojego życia z niemałym zadłużeniem, który trzeba spłacić. Zaletą jest z drugiej strony to, że na palcach jednej ręki można policzyć ilość jest pożyczek i kredytów mających tak niskie oprocentowanie oraz koszty całkowite, szczególnie, że jego spłata jest rozciągnięta na długi okres – dwa razy dłuższy niż okres jego pobierania, a jego spłata rozpoczyna się dopiero 24 miesiące po zakończeniu studiów (z wyłączeniem sytuacji świadomego przerwania studiów). 

Do 31 października każdego roku studenci studiów dziennych, zaocznych oraz doktoranckich mają sposobność złożenia aplikacji o udzielenie bardzo niskooprocentowanego kredytu studenckiego. Umowa podpisywana jest do 31 grudnia.

Kredyt studencki jest preferencyjnym kredytem przyznawanym przez największe banki komercyjne: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) oraz SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Warto także nadmienić, że Kredyt studencki jest udzielany tylko i wyłącznie na okres studiów oraz wypłacany jest w comiesięcznych transzach, których wysokość można uzgodnić z bankiem. Zasadnicza transza kredytu wynosi 600 zł, ale jest opcja wnioskować o jej zwiększenie do tysiąca złotych lub zmniejszenie do 400 zł. Wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku, z nastaniem wakacji wypłaty rat są zawieszone. Warunkiem niezbędnym do wznowienia wypłat jest potwierdzanie statusu studenta po każdej zdanej sesji egzaminacyjnej. 

Podstawowym warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej jest spełnienie kryterium dochodowego, a co za tym idzie nie przekroczenie kwoty 2500 zł dochodu na osobę w rodzinie. Student zainteresowany taką formą finansowania swojej nauki zobowiązany jest również do znalezienia poręczycieli, którzy w momencie gdy wystąpi taka potrzeba, spłacą zaciągnięty kredyt. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, na przykład rodzice studenta, jak również jednostki prawne: Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Bank Gospodarstwa Krajowego reguluje odsetki w trakcie trwania studiów i karencji trwającej 2 lata po ich zakończeniu. Wysokość odsetek ustala się w odniesieniu do aktualnej wysokości stopy redyskonta weksli. Kredytobiorca spłaca tylko połowę tej wartości, więc kredyt jest w praktyce nieoprocentowany. Co więcej w sytuacji gdy student znajdzie się w gronie 5% najlepszych absolwentów może uzyskać umorzenie jego części. 

Kredyt ten, podobnie jak inne udzielane przez banki komercyjne, można spłacić przed terminem. Zdarza się to jednak w tym momencie niezwykle rzadko, ze względu na jego niski całkowity koszt - jest to zasadniczo nieopłacalne.